Muthu Natramam Lyrics

Writer :

Singer :

muththun al thazambu malaidhukki
mulaikkudan thubamn al thibamvaimmin
chakthiyum chomiyum parmagalum
n amagaloduballandichaimin
chiththiyun kelariyum parppadhiyum
kan gaiyum van dhu kavarigonmin
aththan aiyaranammanaibadi

adappor chunnam idiththun ame 195

puviyal varchadai embirarkup
porriruch chunnam idikkavendum
mavin vaduvagi ranna kannir
vammingal van dhudan padumingal
kuvumin thondar puran ilame
kunimin thozuminen konen guththan
theviyun thanumvan dhemmaiyalach
chembonchey chunnam idiththun ame 196

chun dhara n iranan thummezugith
thuyabonchin dhi n idhin irappi
in dhiran karpagam n attiyen gum
ezirchudar vaiththuk kodiyedumin
an dhar konayan thanberuman
aziyan n adhann al velandhadhai
en dharam alumai yalgozun ar
keyn dha porchunnam idiththun ame 197

kachani mingal ulakkaiyellam
kambani mingal karaiyuralai
n echamudaiya adiyavargal
n inru n ilavuga enruvazththith
thechamellam pugazn thadun kachchith
thiruvegam panchembor koyilbadip
pachavinaiyaip parin dhun inru
padip porchunnam idiththun ame 198

arugeduppar ayanummariyum
anrimarrin dhira nodamarar
n arumudhu thevarganan gelellam
n ammirpin palladhedukka vottom
cherivudai mummadhil eydhavilli
thiruvegam panchembor koyilbadi
muruvarchev vayinir mukkan apparku
adapporchunnam idiththun ame 199

ulakkai palaochchu varberiyar
ulagamelamural poradhenre
kalakka adiyavar van dhun inrar
kana ulagan gal podhadhenre
n alakka adiyomai andugondu
n anmalarp padhan gal chudan dhan dha
malaikku maruganaip padippadi magizan dhu
porchunnam idin dhun ame 200

chudagan tholvarai arppa arppath
thondar kuzamezun tharppa arppa
n adavar n an dhammai arppa arppa
n amum avardhammai arppa arppap
padaga melladi yarkku man gai
pan ginan en gal parabaranukku
adaga mamalai annagovuk
kadap porchunnam tiththun ame 201

valdhadan ganmada man gain allir
varivalai arppavan kon gaibon gath
tholdhiru mundan thudhain dhilan gach
choththembi ranenru chollichcholli
n atkonda n anmalarn padhan gatti
n ayir kadaippatta n ammaiyimmai
atkonda vannan gal padippadi
adap porchunnam idiththun ame 202

vaiyagam ellam uraladhaga
mameru ennum ulakkai n atti
meyyanum manychal n iraiya atti
medharu thennan perun dhuraiyan
cheyya thiruvadi padippadich
chembon ulakkai valakkaibarri
aiyan anidhillai vananukke
adapporchunnam idiththun ame 203

muththani kon gaigal adaada
moyguzal vandinam adaadach
chiththany chivanodum adaadach
chen gayar kanbani adaadap
piththem piranodum adaadap
piravi pirarodum adaada
aththan karunaiyo tadaada
adapporchunnam idiththun ame 204

madu n agaival n ilaverippa
vaydhiran thambava lan dhudippap
padumin n an dhammai andavarum
panigonda vannamum padippadith
thedumin emberumanaiththedi
chiththan kalippath thigaiththuththeri
adumin ambalath thadinanuk
kadapporchunnam idiththun ame 205

maiyan ar kandanai vanan adar
marun dhinai manikkak kuththandhannai
aiyanai aiyarbiranain ammai
agappaduth thatkon tarumaigattum
poyyar tham poyyanai meyyar meyyaip
podharik kanninaip porrodiththol
paiyara valgul madan dhain allir
padip porchunnam idiththun ame 206

minnidaich chen dhuvar vaykkarun gan
vennagaip pannamar menmoziyir
ennudai aramudhen galappan
emberuman ima vanmagatkuth
thannudaik kelvan magandhagappan
thamaiyanem aiyan thalgal padip
ponnudaip punmulai man gain allir
porriruchchunnam idiththun ame, 207

chan gam ararrach chilambolippath
thazguzal chuzdharu malaiyadach
chen gani vayidhazun dhudippach
cheyizai yir chivalogam padik
kan gai iraippa arairaikkun
karraich chadaimudi yangazarke
pon giya kadhalir kon gai pon gap
porriruchchunnam idiththun ame 208

nyanak karumbin theliyaip pagai
n adar kariya n alaththai n an dhath
thenaip pazachchuvai ayinanaich
chiththam pugun dhudhith thikkavalla
konaip pirapparuth thandugonda
kuththanai n aththazum peravazththip
panal thadan gan madan dhain allir
padipporchunnam idiththun ame 209

avagai n amum van dhanbardhambo
tatcheyyum vannan gal padivinmel
thevar kanavilun kandariyach
chemmalarp padhan gal kattuny chelvach
chevagam en dhiya velgodiyan
chivaberu man purany cherragorrach
chevagan n aman gal padippadich
chembon cheychunnam idiththun ame 210

thenaga mamalark konraibadich
chivaburam padith thiruchchadaimen
vanaga mamadhip pillaibadi
malvidai padi valakkaiyen dhum
unaga mamazuch chulambadi
umbarum imbarum uyyanru
ponaga magan any chundalbadip
porrichchunnam idiththun ame 211

ayandhalai konduchendadalbadi
arukkan eyiru pariththalbadi
kayan dhanaik konruri porththal padik
kalanaikkalal udhaiththalbadi
iyain dhana muppuram eydhal padi
ezai adiyomai andugonda
n ayan dhanaip padin in radiyadi
n adharkuch chunnam idiththun ame 212

vattamalarkkonrai malaibadi
maththamumbadi madhiyambadich
chittargal vazun dhen thillaibadich
chirram palaththen gal chelvambadik
kattiya machunakkachchaip padik
kan ganam padik kaviththagaimmel
ittun in radum aravambadi
icharkuchchunnam idiththun ame 213

vedhamum velviyum ayinarkku
meymmaiyum poymmaiyum ayinarkkuch
chodhiya may irul ayinarkkuth
thunbamumay inbam ayinarkkup
padhiyu may murrum ayinarkkup
pan dhamu may vidum ayinarkku
adhiyum an dhamum ayinarkku
adapporchunnam idiththun ame 214

Music Director Wise   Film Wise


How to use

In Junolyrics, This box contains the lyrics of Songs .If you like the lyrics, Please leave your comments and share here . Easily you can get the lyrics of the same movie. click here to find out more Lyrics.